Analysis of episode nausea and vomiting after surgery on the thyroid gland

Abstract


.

Voronezh N. N. Burdenko State Medical Academy

Author for correspondence.
Email: author@vestnik-surgery.com
G.V. Gavrilenko - anesthetist-resuscitator of the department of Anesthesiology and Intensive Care № 1 of the Voronezh Regional Clinical Hospital № 1

Voronezh N. N. Burdenko State Medical Academy

Email: author@vestnik-surgery.com
Yu. V. Struk - doctor of medicine, prof., head of the department of Anesthesiology and Intensive Care of Voronezh State Medical Academy named after N.N. Burdenko,

  • Zabolotskii I.B. Posleoperatsionnaia toshnota i rvo-
  • ta [Postoperative nausea and vomiting]. M. Prakticheskaia meditsina. 2009; 6-9.
  • Stamov V.I., Dolbneva V.L. Profilaktika posleopera-
  • tsionnoi toshnoty i rvoty s pomoshch'iu vysokoselektiv-
  • nykh antagonistov 5-NT3 serotoninovykh retseptorov v
  • razlichnykh oblastiakh khirurgii [Prevention of postoperative nausea and vomiting using highly selective antagonists of 5-HT3 receptors serotoninovykh in various fields of surgery]. Anest. i reanimatolog.-
  • ; 5: 58-63.

Views

Abstract - 42

PDF (Russian) - 42


Copyright (c) 2012 ., .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.