Copyright (c) 2019 Yarema I.V., Yarema V.I., Valentov A.Y., Kozinda Z.Y., Erofeev O.o., Prosycheva O.o.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.