Сorrection of dyscrasia at the patients with different forms of acute pancreatitis

Abstract


It was executed complex dynamic research of state of oxidative homeostasis at the patients with different forms of acute pancreatitis. It was detected that reliable reduction of rates of maximal intensity of chemiluminescence and antioxidative activity ratio of blood serum can serve by extra criteria to early detection of infected pancreatonecrosis. Original algorithm of rational ozone therapy makes it possible to determine adequate number of oxidant; it improves results of treatment at the patiens with acute pancreatitis.

Красноярская государственная медицинская академия им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Сибирский федеральный университет

Author for correspondence.
Email: yuvinnik@yandex.ru
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии Крас- ноярской государственной медицинской академии им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого

Красноярская государственная медицинская академия им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Сибирский федеральный университет

Email: rsimpn@scn.ru
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой биохимии и фи- зиологии человека и животных Института естественных и гуманитарных наук Сибирского федерального универси- тета, руководитель лаборатории молекулярно-клеточной физиологии и патологии ГУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН

Красноярская государственная медицинская академия им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Сибирский федеральный университет

Email: teplyakova-olga@yandex.ru
кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии Красноярской госу- дарственной медицинской академии им. проф. В.Ф.Войно- Ясенецкого

Красноярская государственная медицинская академия им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Сибирский федеральный университет

Email: yuvinnik@yandex.ru
доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии Краснояр- ской государственной медицинской академии им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого

Красноярская государственная медицинская академия им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Сибирский федеральный университет

Email: teplyakova-olga@yandex.ru
клинический ординатор ка- федры общей хирургии Красноярской государственной медицинской академии им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого

Красноярская государственная медицинская академия им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Сибирский федеральный университет

Email: teplyakova-olga@yandex.ru
клинический ординатор ка- федры общей хирургии Красноярской государственной медицинской академии им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого

Красноярская государственная медицинская академия им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Сибирский федеральный университет

Email: teplyakova-olga@yandex.ru
клинический ординатор ка- федры общей хирургии Красноярской государственной медицинской академии им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого

 • Bozhenkov Iu.G., Shcherbiuk A.N., Shalin S.A. Praktiche-
 • skaia pankreatologiia: ruk-vo dlia vrachei.[Practical pancreatology: a guide for physicians.] N. Novgorod
 • ; 211.
 • Vashetko R.V., Tolstoi A.D., Kurygin A.A. Ostryi pan-
 • kreatit i travmy podzheludochnoi zhelezy.[Acute pancreatitis and pancreatic injury.] S-Peterburg
 • ; 309.
 • Vladimirov Iu.A. Svobodnye radikaly i antioksidan-
 • ty.[Free radicals and antioxidants.] Vestnik RAMN 1998; 7: 43-51
 • Gal'perin E.I., Diuzheva T.G., Dokuchaev K.V. Diagnosti-
 • ka i khirurgicheskoe lechenie pankreonekroza. [Diagnosis and surgical treatment of pancreatic necrosis.] Khirurgiia
 • ; 3: 55-59.
 • Demin D.B., Tarasenko V.S., Volkov D.V. Prognostiche-
 • skoe znachenie soderzhaniia produktov lipoperoksi-
 • datsii v tkaniakh pri pankreonekroze.[Prognostic value of the content of lipid peroxidation products in the tissues in necrotizing pancreatitis] Vest. khirurgii
 • ; 5: 47-50.
 • Kontorshchikova K.N. Perekisnaia rezistentnost' mem-
 • bran eritrotsitov u bol'nykh IBS v protsesse ozonote-
 • rapii.[Peroxide resistance of erythrocyte membranes in patients with IHD in the ozonote- therapy.] Klin lab diagnostika 2004; 9: 52.
 • Gul'man M.I., Vinnik Iu.S., Miller S.V. i dr. Korrek-
 • tsiia gomeostaza pri ostrom pankreatite metodom ozo-
 • noterapii.[Correction of homeostasis in acute pancreatitis by ozone therapy.] Krasnoiarsk 2003; 179.
 • Men'shikova E.B., Zenkov N.K. Okislitel'nyi stress
 • pri vospalenii.[Oxidative stress
 • in inflammation.] Uspekhi sovremennoi biologii 1997;
 • : 155- 171.
 • Morozov S.V. Kliniko-patogeneticheskoe obosnovanie
 • diagnostiki, lecheniia i prognozirovaniia pri ostrom
 • pankreatite i ego oslozhneniiakh.[Clinico-pathogenetic substantiation
 • diagnosis, treatment and prognosis in acute
 • pancreatitis and its complications] Avtoref. dis. … d-ra
 • med. nauk. Omsk. 2003; 41.
 • Plekhanov A.N., Reshetnikov D.I. Perekisnoe okisle-
 • nie lipidov kak kriterii prognoza rezul'tatov khirur-
 • gicheskogo lecheniia destruktivnogo pankreatita.[Peroxidation
 • of lipids as criteria forecast results sur-
 • cal treatment of destructive pancreatitis.] Vest-
 • nik OO Assotsiatsii khirurgov Irk. obl-ti: sb. statei:
 • Irkutsk 2006; 92.
 • Rudnov V.A., Zubarev A.S. Intensivnaia terapiia nekro-
 • tiziruiushchego pankreatita: analiz sovremennogo so-
 • stoianiia problemy.[Intensive therapy of necrotizing pancreatitis: analysis of the current state of the problem.] Russkii med zhurnal 2005; 26: 3-6.
 • Riabov G.A., Azizov Iu.M., Dorokhov S.I. Okislitel'naia
 • modifikatsiia belkov plazmy krovi u bol'nykh v kri-
 • ticheskikh sostoianiiakh.[Oxidative modification of plasma proteins in patients in critical conditions.] Anesteziol i reanimatol 2000;
 • : 72-75.
 • Timochko M.F., Eliseeva O.P., Kobelinskaia L.L. i dr.
 • Svobodnoradikal'nye protsessy v intensifikatsii
 • kompensatorno-adaptatsionnykh protsessov.[Free-radical processes in intensifying compensatory-adaptation process] L'vov 1998;
 • Tolstoi A.D., Krasnorogov V.B., Gol'tsov V.R. Kontseptsiia
 • «obryva» pankreonekroza - kliuch k resheniiu problemy
 • destruktivnogo pankreatita.[Concept
 • "Breakage" of pancreatic necrosis - the key to solving the problem
 • destructive pancreatitis.] Vest khirurgii 2001; 6:
 • -30.
 • Cherdantsev D.V., Vinnik Iu.S., Kasparov E.V. Diagnosti-
 • ka i lechenie okislitel'nogo stressa pri ostrom pan-
 • kreatite.[Diagnosis and treatment of oxidative stress in acute pancreatitis.] Krasnoiarsk 2002; 148.
 • Iudakova O.V. Intensivnost' perekisnogo okisleniia
 • lipidov, uroven' molekul srednei massy kak pokaza-
 • teli endogennoi intoksikatsii pri rasprostranennom
 • peritonite.[The intensity of peroxidation
 • lipid level of middle mass molecules as shown
 • Teli endogenous intoxication in advanced
 • peritonitis.] Klin lab diagnostika 2004; 10: 20.
 • Betteridge D.J.Chto takoe oksidativnyi stress? [What is oxidative stress?] Metabolism 2000;
 • : 1: 3-8.
 • McCord J.M.
 • Evoliutsiia svobodnykh radikalov i okislitel'nogo
 • stress.[The evolution of free radicals and oxidative
 • stress.] Am J Med 2000; 108: 652-659
 • Winterbourn S.S., Buss N.N., Chan T.R. et al. Izmereniia belka karbonil'nye pokazyvaiut dokazatel'stva rannego okislitel'nogo
 • stress u bol'nykh v kriticheskom sostoianii. [Protein
 • carbonyl measurements show evidence of early oxidative
 • stress in critically ill patients.] Crit: Care Med 2000; 28: 143-
 • Sweiry J.H., Mann G.E. Rol' okislitel'nogo stressa v
 • patogenez ostrogo pankreatita.[ Role of oxidative stress in the
 • pathogenesis of acute pancreatitis.] Scand J Gastroenterol
 • ; 31: Suppl 219: 10-15.
 • Czako L., Takacs T.
 • Uchastie kisloroda, poluchennykh besplatno
 • radikalov v L-arginin-indutsirovannogo ostrogo pankreatita.[Involvement of oxygen-derived free radicals in L-arginine-induced acute pancreatitis.] Dig Dis
 • Sci 1998; 43: 8: 1770-1777.
 • Varga I. S., Matkovics B.
 • Perekisnoye okislenie lipidov i antioksidantnye
 • sistemnye izmeneniia v ostroi L-arginina pankreatita u krys. [Lipid peroxidation and antioxidant system changes in acute L-arginine pancreatitis in rats.]
 • Acta Physiol Hung 1997; 85: 2: 129-138.

Views

Abstract - 48

PDF (Russian) - 31

PlumX


Copyright (c) 2009 ., ., ., ., ., ., .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.